Sakramenty święte

Sakramenty Święte to według Katechizmu Kościoła Katolickiego skuteczny znak łaski, ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Sakramentów jest siedem – chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Obejmują one wszystkie etapy i najważniejsze momenty z życia chrześcijanina.

 Chrzest święty

Chrzest św. otwiera drogę do kolejnych sakramentów. Aby ochrzcić dziecko, jego rodzice powinni zgłosić się do kancelarii parafii, w której mieszkają.  By dopełnić wszystkich formalności konieczna jest metryka urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców oraz świadectwo od proboszcza o możliwości podjęcia funkcji  rodziców chrzestnych. Niezbędne artykuły do chrztu to przede wszystkim szatka i świeca chrzcielna. Z kolei jako pamiątka chrztu może służyć złoty czy srebrny medalik lub obrazek czy też biblia dla dzieci.

Rodzice chrzestni:

 1. Do godności rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania.
 2. Nie mogą przyjąć tej godności osoby żyjące tylko w związku cywilnym oraz niepraktykujący.
 3. Przygotowują się duchowo poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty, aby w czasie chrztu dziecka, razem z rodzicami dziecka, przystąpić do komunii św.
 4. Chrzestni spoza tutejszej parafii, przedstawiają zaświadczenie od swojego proboszcza, iż mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

 Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, który umacnia więź młodego człowieka z Kościołem, poprzez otrzymanie Ducha Świętego. Przystępują do niego przeważnie uczniowie z VIII klasy, chociaż prawo do bierzmowania mają również dorośli, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili wcześniej do tego sakramentu. Świadkami bierzmowania powinny być osoby ochrzczone i również bierzmowane. Do bierzmowania niezbędne jest krzyżmo, czyli mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona przez biskupa. Doskonałą pamiątką bierzmowania może być srebrny obrazek, medalik, Pismo św. czy książki religijne z dedykacją.

Świadek bierzmowania. Świadkiem bierzmowania może być ten kto:

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie lub jego rodziców, a w razie ich braku przez proboszcza lub szafarza bierzmowania; jest do tego odpowiedni i ma intencje pełnienia tego zadania.
 • Jest katolikiem bierzmowanym i praktykującym, przystępuje do sakramentów pokuty i Eucharystii.
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kanonicznej kary, wymierzonej lub zdeklarowanej.
 • Nie jest ojcem ani matką bierzmowanego, może być współmałżonkiem.
 • Przygotuje się duchowo, aby razem z bierzmowanym przystąpić do Komunii św.

Zaleca się by świadkiem był chrzestny lub chrzestna, albo ktoś bliski, najlepiej z rodziny, który zna i może potwierdzić, że kandydat jest dojrzałym chrześcijaninem. Nie wyklucza się jednak możliwości wyboru innych osób na świadka bierzmowania.

 Eucharystia

Eucharystia, inaczej także Najświętszy Sakrament, Komunia św., Wieczerza Pańska, Msza św., to sakrament ustanowiony podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest to sakrament obecności Jezusa, podczas którego mamy możliwość spożywać Jego Ciało i Krew. Komunię Świętą po raz pierwszy przyjmują dzieci w wieku 8 lat. Jako pamiątkę I komunii otrzymują obrazek pierwszokomunijny, ale także medalik, obrazki srebrne czy biblie dla dzieci.
Uroczystość przyjęcia I Komunii Św. w naszej parafii odbywa się w drugą niedzielę maja. W naszej diecezji, do I Komunii Św. przystępują dzieci w 3 klasie szkoły podstawowej.

 Pokuta

Kolejny z sakramentów – pokuta – to pojednanie z Bogiem. Warunkiem dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie, czyli wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty, a także, w miarę możliwości naprawienie wyrządzonych szkód.

 

 

 Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych, błędnie nazywane ostatnim namaszczeniem może być udzielne osobom cierpiącym na przewlekłe choroby, osobom starszym przed operacją medyczną, a nawet nieprzytomnym, jeśli przypuszcza się, że w normalnych warunkach zgodziliby się przyjąć ten sakrament. Kapłan nawiedza chorych w domach i szpitalach. Najświętszy sakrament oraz olej namaszczenia chorych przynoszony jest do chorego w bursie – specjalnej torebce.
Na wizytę kapłana w domu chorego, rodzina powinna zatroszczyć się, aby pokój chorego był posprzątany, chory godnie ubrany, na stoliku biały obrus, krzyżyk, świeca (może być gromnica), woda w szklance do popicia przez chorego po komunii św. W obrzędach komunii i namaszczenia powinna brać udział rodzina (domownicy).

 Kapłaństwo

Kapłaństwo to sakrament święceń, natomiast kapłan jest osobą duchowną, pełniącą funkcje w domu Bożym – jak sprawowanie mszy świętej czy udzielanie sakramentów. Atrybuty kapłana to przede wszystkim sutanna i koloratka. Niektórych sakramentów udziela on dodatkowo w komży i stule, sakrament Eucharystii natomiast sprawuje w albie i ornacie.

 

 Małżeństwo

Małżeństwo w kościele katolickim to związek kobiety i mężczyzny. Jest to sakrament nierozerwalny, dlatego podjęcie decyzji o jego zawarciu powinno być poprzedzone  naukami przedślubnymi i przede wszystkim przemyślaną decyzją. Symbolem zawarcia związku małżeńskiego są obrączki, które podczas ceremonii zaślubin umieszczane są na specjalnej tacce.

W kancelarii należy przedłożyć:

 1. Dowód osobisty.
 2. Świadectwo Chrztu osoby spoza parafii (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu).
 3. Przy tzw. Małżeństwach konkordatowych: „Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa” – ( Uwaga: Zaświadczenie ważne jest tylko trzy miesiące od daty jego wystawienia!!!).
 4. Świadectwo ukończenia katechizacji (ostatnie świadectwo z nauki religii w szkole).