Modlitwy i pieśni do św. Andrzeja Boboli

Nabożeństwo podczas „Bobolówki” – 16 każdego miesiąca

 1. Modlitwa różańcowa:
  Przywitanie pielgrzymów
  Zapowiedź intencji Mszy św.
 2. Msza św. o św. Andrzeju Boboli
 3. Wystawienie Relikwii:
  Święty Andrzeju, Patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami /śpiew 3x/
 4. Modlitwy wstawiennicze:
  Za Ojczyznę
  O uproszenie łask
 5. Odczytanie podziękowań i próśb:
  Litania do św. Andrzeja Boboli
  Hymn „Andrzejowi dziś Boboli” /śpiew 1,2,3 i 7 zwrotki/
 6. Błogosławieństwo Relikwiami ogólne oraz indywidualne przed ołtarzem:
  Andrzeju święty, wielki nasz Patronie /śpiew 3 zwrotki/

LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie, eleyson! Chryste, eleyson! Kyrie, eleyson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Ma­ryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do od­dania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nie­ustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześci­jańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednocze­nia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpie­niach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cu­dami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie,
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, – uproś nam u Boga.
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę mi­łowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, prze­puść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłu­chaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyś­my gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosi­my o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy w różnych potrzebach

Modlitwy Czciciela św. Andrzeja Boboli zatwierdzone przez władze Kościoła Katolickiego: NIHIL OBSTAT Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego; ks. Jakub Kołacz SJ, prowincjał. Kraków, 9 czerwca 2017 r. Ldz. 171/2017.

Modlitwa błagalna o udzielenie łaski.

Święty Andrzeju Bobolo, który tak ukochałeś Pana naszego Jezusa Chrystusa, że od młodości poświę­ciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się zjed­nywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów, aż wreszcie śmiercią mę­czeńską uwieńczyłeś swoje apostolskie życie, błagam Cię przez Twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu pałałeś, wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę … (wypowiedz ją). Wspieraj mnie także w ciągu całego życia moje­go, abym za Twoim przykładem zawsze pozostawał(a) w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen.

Modlitwa o pomoc w naśladowaniu życia św. Andrzeja Boboli.

Święty Andrzeju, który z miłości Boga i wiary po­święciłeś swe życie i tyle z tego powodu wycierpiałeś, wyproś nam wielką gorliwość o chwałę Bożą, wier­ność w wykonywaniu naszych obowiązków oraz żywe i mocne przywiązanie do wiary świętej i Stolicy Apostolskiej, tak byśmy byli gotowi w obronie wiary znieść wszelkie przeciwności, a nawet oddać swe ży­cie, gdyby zaszła taka potrzeba.
Wielki przed Bogiem Obrońco wiary świętej i sław­ny Męczenniku w obronie prawdy, święty Andrzeju, racz z tą samą gorliwością wspierać nas swymi mo­dłami w niebie, z jaką pracowałeś dla zbawienia dusz bratnich na ziemi.
Ty, który byłeś w swojej młodości wzorem mło­dzieży, uproś naszej młodzieży skuteczną łaskę, aby odwróciwszy się od fałszywych źródeł szczęścia, we­szła na drogi ewangeliczne – drogi prawdy, dobra i życia.
Wstaw się skutecznie do Boga, o święty Męczen­niku, za społeczeństwem katolickim, które tak bar­dzo odstępuje od zasad wiary świętej, od tej wiary, za którą tyle wycierpiałeś, a wreszcie i śmierć poniosłeś. Uproś nam tę łaskę, by społeczeństwo nasze wykaza­ło, że jest prawdziwie katolickie w życiu i postępowaniu.
Wzbudź wśród nas, przyczyniając się za nami, Twoich wiernych naśladowców, którzy by jak Ty po­święcili wszystko i siebie, aby dusze ratować od błę­du i zguby, oświecać je i wskazywać drogę prawdy i zbawienia. Uproś nam, o święty kapłanie, gorliwych i auten­tycznych kapłanów, którzy by bezgranicznie poświę­cali się dla zbawienia swoich współbraci. Amen.

Modlitwa o jedność serca.

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Na drodze swojego życia szukałeś na pierwszym miejscu jedności z Bogiem Ojcem i Synem w Duchu Świętym. W postawie dziecka Bożego wzrastała Twoja prosto­ta, promieniująca na cale działanie. Sercem wypełnio­nym miłością znosiłeś cierpliwie słabości swoje oraz innych ludzi.
Prosimy Cię, wyjednaj nam u Boga jedność w głębi serca dzięki skupieniu się na Jednym, który jest mi­łością i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o postawę dziecka Bożego.

Święty Andrzeju Bobolo! Rodzice pomogli Ci, byś od­rodził się jako dziecko Boże w sakramencie Chrztu i Bierzmowania. Jako uczeń oddałeś się Maryi, Świę­tej i Niepokalanej Matce, na całe swoje życie. Prosimy Cię, nasz dobry Patronie, byśmy za Two­im przykładem uświęcali się jako dzieci Boże z po­mocą Niepokalanej i Jej Syna. W Nim bowiem Oj­ciec wybrał nas „przed założeniem świata, byśmy byli święci i niepokalani” jak Jezus, nasz Pan i Brat, Jednorodzony Syn Ojca w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o pomoc w określonej trudności

Święty Andrzeju Bobolo! Na drodze swojego ży­cia natrafiałeś na przeszkody, które stopniowo po­konywałeś z pomocą ufnej modlitwy. Dzięki niej rozpoznawałeś znaki otrzymywane od Boga: prze­szkody stawały się stopniami na drodze w ślad za Je­zusem. Oto staję wobec trudności, która przekracza moje siły … (wypowiedz ją).
Wspieraj mnie swym orędownictwem, abym przez cierpliwą modlitwę znalazł pokój w bliskości Jezusa, a z Jego pomocą wytrwał aż do rozwiązania trudności ku chwale Boga Ojca, który z Synem i Duchem Świę­tym panuje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na drogę całego życia

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Tak umiłowałeś Jezusa jako swojego Pana, że oddałeś Mu siebie na służbę, aż do śmierci. Prosimy Cię: wspieraj nas przez całe nasze ży­cie, abyśmy za Twoim przykładem zawsze wzrastali w zjednoczeniu z Sercem Jezusa pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen.

Modlitwy za Kościół i Ojczyznę.

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij mi­łosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków.
Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz.
Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów; wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, niepo- szanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz uszanowanie praw każdego człowieka.
Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wy­chowują młodzież i przygotowują ją do życia w spo­łeczeństwie.
Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiar­ności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.

Modlitwa za sprawujących władzę

Święty Andrzeju Bobolo! Twój patronat nad Ojczyzną sprawujesz w szczególny sposób przez ludzi obda­rzonych władzą. Jako wierny towarzysz Jezusa przy­pominasz ewangeliczną prawdę, że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty.
Prosimy Cię: wspieraj tych, którym została powie­rzona władza w państwie i społeczeństwie, by speł­niali swoje obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby. Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą, by nasze wybo­ry były dobre, wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Dzię­kujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Woj­ciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się męczeństwem w kry­tycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczy­pospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś.
Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz od­nowie naszego życia tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie. Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Patrona Polski jako mojego Patrona

Święty Andrzeju Bobolo! Dziękujemy Wszechmocne­mu za to, że dał nam wszystkim Ciebie jako wielkiego Patrona Polski. Z Twym patronatem złączyłeś obiet­nicę odrodzenia Ojczyzny po latach niewoli. Dlatego z ufnością powierzamy Ci wszystkie trudne sprawy po­lityczne, społeczne, ekonomiczne. Ty sam przypomi­nasz nam, że przemiana dzięki modlitwie ma początek w sercu modlącego się, w moim osobistym życiu.
Dlatego proszę z całego serca, byś zechciał być moim Patronem. Oby Twoja pomoc umocniła zarów­no mnie, jak i moich bliskich w odnowie życia zgod­nie z Ewangelią, byśmy radowali się Dobrą Nowiną Jezusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem i Du­chem Świętym umiłował nas na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność w Kościele

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Jako wierny towarzysz Jezusa byłeś przejęty Jego pragnie­niem: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno”. Sprawie upragnionej jedności oddałeś całe swe życie dopełnione męczeńską śmiercią, ofiarą braku jedno­ści w Kościele i świecie. Dzieje Twego kultu poświad­czają, że ofiara służy pojednaniu.
Dlatego prosimy Cię: oręduj za nami u Boga, żeby nam nie zabrakło cierpliwości i miłości w drodze ku jedności z Ojcem i Synem w Duchu Świętym teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwy o pomoc w czasach zarazy i wojen.

Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie, i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Modlitwa o pomoc w trudnych czasach

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Wzy­wamy Cię w ufnej modlitwie jako Patrona trudnych czasów. Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobi­stych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosi­my porażki.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wie­ków. Amen.

Modlitwa o łaskę wiary i wierności

Święty Andrzeju Bobolo! Przez całe Twe życie wzra­stałeś w otrzymanej od początku łasce wiary, któ­rą Ci przekazali rodzice. Wiara pomagała wytrwać w różnych trudnościach życiowych i nauczyła Cię wierności, znaku wierności Boga, bogatego w miło­sierdzie. Wspieraj nas, prosimy Ciebie, na drodze naszego życia, by wiara naszych przodków owocowała także w nas i była nieustanną pomocą w odnowie, której oczekujemy w Polsce, Europie i świecie.
Pomagaj nam dochować wierności natchnieniom Ducha Świętego, byśmy Jego mocą mogli odnowić oblicze ziemi, tej ziemi. Przez Chrystusa, Pana nasze­go. Amen.

Modlitwa o moc miłości

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Two­je życie dopełniło się w ofierze, wyjawiającej okru­cieństwo oprawców, ale głębiej objawia nam ogromną moc miłości, która wszystko znosi, nigdy nie ustaje…
Dzięki Twojemu świadectwu przybliżamy się do źródła miłości w Ukrzyżowanym i Zmartwychwsta­łym, który pozostaje najwyższym znakiem miłości Boga bogatego w miłosierdzie.
Prosimy Cię, nasz Patronie, byśmy w jedności z Tobą dzięki wytrwałej modlitwie wzrastali w miłoś­ci, której tak bardzo potrzebujemy w nas i naszym otoczeniu, by wszyscy mogli doświadczyć, jak bardzo Bóg nas miłuje teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o dobre przyjęcie śmierci

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Twoja postawa w obliczu śmierci była dopełnieniem całego życia. Wspierała Cię modlitwa, źródło Twojej apostol­skiej mocy i cierpliwości w znoszeniu przeciwności. Dzięki modlitwie wzrastałeś w miłości, która cierpli­wa jest i wszystko znosi… W ostatniej godzinie życia umacniało Cię wzywanie imienia Jezusa i Maryi.
Przygotuj nas, prosimy, na dobre przyjęcie śmier­ci, nie tylko w ostatniej godzinie, ale w każdej sytu­acji życia, gdy pojawiają się przeciwności krzyżujące nasze plany. Niech i dla nas krzyż okaże się bramą prowadzącą do spotkania z Jezusem i Jego Matką Niepokalaną w domu Boga Ojca w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
W CZASIE EPIDEMII

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 3.12.2020/Nr 2770/D/2020

Nowennę do św. Andrzeja Boboli można rozpocząć dowolnego dnia w czasie zagrożenia epidemią.

W latach 1625-1629 Wilno nawiedziło kilka niezwykle groźnych epidemii, które dziesiątkowały jego mieszkańców. Ludzie masowo opuszczali miasto, pozostawiając niejednokrotnie swych bliskich bez opieki, skazując ich na samotną śmierć. Chorzy często leżeli na ulicach lub w zamkniętych domach. Ojciec Andrzej Bobola wraz z innymi kapłanami nieśli tym opuszczonym i porzuconym swą ofiarną pomoc duchową i materialną. Nie bacząc na możliwość zarażenia się, Ojciec Andrzej opiekował się chorymi i głodnymi ludźmi. Spowiadał wiernych i udzielał im sakramentów świętych, a zmarłych grzebał. Wielu duchownych oddało swe życie w czasie tych straszliwych epidemii, służąc do końca swym braciom potrzebującym pomocy. Tradycja przypisuje wstawiennictwu św. Andrzeja Boboli uratowanie Pińska i jego okolic od zarazy w latach 1709 – 1710.

Modlitwa wstępna /Do odmawiania przez wszystkie dni nowenny./

Wszechmogący, wieczny Boże. Bądź pochwalony za świat, który dla nas stworzyłeś i ludzi, których stawiasz na drodze naszego życia. Dziękujemy za wielkiego Rodaka i orędownika w niedolach i przeciwnościach losu – świętego Andrzeja Bobolę, którego wywyższyłeś ponad innych za jego wyjątkową wiarę, oddanie i miłość. Dziękujemy za pełne trudów życie Patrona Polski, który wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania w Bogu. Dziś zwracamy się do Ciebie, Boże, z wołaniem, aby trudne doświadczenie epidemii pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną, religijną i narodową. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli /Do odmawiania przez wszystkie dni nowenny.  Tekst litanii znajduje się powyżej /

DZIEŃ PIERWSZY

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski.
Przychodzimy dziś do Ciebie, prosząc o wstawiennictwo u dobrego Boga o rychłe zakończenie epidemii w Polsce i na świecie. Sam w życiu byłeś świadkiem zarazy i chorób. Wiesz, jak wiele  wnoszą cierpienia i jak przemieniają życie poszczególnych osób i życie narodu. Uproś nam łaskę ufności w Bożą miłość i prowadzenie. Pomóż nam zrozumieć i z ufnością przyjąć słowa Pana Jezusa „Nie lękajcie się”. Wierzymy, że dzięki Twojemu wstawiennictwu zaraza ominęła bliskie Tobie miejsca. Wierzymy, że także teraz za Twoją przyczyną wirus przestanie się szerzyć.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu 

DZIEŃ DRUGI

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski.
Prosimy, aby za Twoim wstawiennictwem Bóg dodał siły, odwagi i nadziei tym, którzy zmagają się ze swoją chorobą. Prosimy, by wszyscy chorzy i zagrożeni uzyskali odpowiednie wsparcie i pomoc. Wierzymy w liczne uzdrowienia, które zdarzyły się za Twoją przyczyną. Racz prosić miłosiernego Boga o uzdrowienie chorych i zarażonych wirusem, aby odzyskali w pełni zdrowie i siły, o ile jest to zgodne z Jego wolą.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

DZIEŃ TRZECI

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski.
Wstawiaj się za tymi, którzy codziennie stają do walki z chorobą innych, którzy są gotowi służyć bliźnim w potrzebie, „albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. Oby dobry Bóg chronił ich przed wszelkim niebezpieczeństwem i docenił ich ofiarność. Rozumiesz to, bo sam posługiwałeś chorym w czasie wielkiej zarazy w Wilnie, z poświęceniem towarzysząc chorym i umierającym. Prosimy Cię o wstawiennictwo do Ojca Niebieskiego o łaski potrzebne kapłanom w sprawowaniu duchowej posługi. Prosimy Cię, abyś wołał do Boga o przyjęcie do Jego Królestwa wszystkich, którzy odeszli z tego świata oraz ukojenie w cierpieniu rodzin i tych, którzy stracili swoich bliskich.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

 DZIEŃ CZWARTY

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski.
Ty, który niosłeś ludziom Dobrą Nowinę, często samotnie i na odludziu, pomóż i nam, w sytuacji zagrożenia, dawać ewangeliczne świadectwo miłości zarówno tym, z którymi dzielimy wspólnotę duchową, jak i tym, którzy są oddaleni od Boga. Wypraszaj nam, Święty Andrzeju, łaskę miłości, która wychodzi naprzeciw wszystkim ludziom i każdemu przebacza winy. Naucz nas bezinteresownie służyć innym, wspierać ich swoją obecnością, słowem, dobrami materialnymi, tym wszystkim, co otrzymaliśmy od Boga. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

 

 DZIEŃ PIĄTY

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski.
Prosimy za Twoim wstawiennictwem o dary Ducha Świętego, abyśmy potrafili wypełniać swe życie ewangeliczną treścią. Dodaj nam siły do walki z codziennymi trudnościami. Wierzymy słowom Pana: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Prosimy, aby czas epidemii stał się czasem naszego nawrócenia  i wznoszenia ku Bogu. Niech Twoje skuteczne zmagania z trudnym, wybuchowym temperamentem będą dla nas przykładem, że można się wznieść ponad ludzkie ograniczenia. Pomóż nam  przekształcać wady naszego charakteru w cnoty i sięgać po zwycięstwo nad sobą, na wzór tego, które się stało Twoim udziałem.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

  

DZIEŃ SZÓSTY

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski.
Idąc za Panem, pokonywałeś bezdroża i pustkowia Polesia. Niech Twój przykład pomaga nam przejść zwycięsko przez ten czas  pełen trosk, pytań i niepokoju. Tyle jest niewiadomych, tyle zagrożeń. Wyproś nam łaskę u Pana, abyśmy wyszli z mroku do światła. Wyproś nam u Boga wytrwałość i męstwo w znoszeniu niewygód. Pomóż nam uznać z pokorą naszą bezradność i potrzebę szukania pokoju w Panu, który wzywa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”. Modlimy się, by czas izolacji społecznej był czasem zatrzymania się w codziennej gonitwie, spojrzenia z miłością na drugiego człowieka, budowania bliskich więzi w rodzinie, wzajemnego zrozumienia.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
Za Twoim pośrednictwem zwracamy się do Boga Wszechmogącego o jedność w naszym narodzie, o szczerość i wielkoduszność w zakończeniu waśni i kłótni w rodzinach oraz życiu społecznym. Bardzo pragnąłeś, by Polski nie rozdzierały podziały religijne, społeczne, polityczne i ekonomiczne. Oddałeś swe życie za Jezusowe pragnienie, „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. Niech Twoja ofiara krwi i przebaczenie prześladowcom będzie dla nas nauką wznoszenia się ponad ziemskie sprawy. Niech przyniesie zrozumienie, że to miłość łączy życie ziemskie i wieczne, że będzie ona naszym znakiem w Niebie.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
Przez Twoje wstawiennictwo prosimy Boga, aby ten trudny czas prowadził do wielkiego oczyszczenia naszego narodu i odbudowywania wspólnoty opartej na przeszłości i otwartej na przyszłość. Pomóż nam pojąć, że inność nie musi oznaczać wrogości, a rozmowa jest fundamentem porozumienia. Ty rozmawiałeś ze wszystkimi: uczonymi, kapłanami różnych wyznań, chłopami, szlachcicami i dworzanami królewskimi. Niech będzie to czas trwania przy Bogu wraz ze Świętymi naszego kraju i otwarcia na ludzi w duchu ewangelicznej miłości. Oręduj za nami u Pana, abyśmy nie zmarnowali tego czasu, który może nas pokrzepić duchowo i doprowadzić do większej dojrzałości.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Patronie jedności.
W obliczu niebezpieczeństwa zagrażającego naszej Ojczyźnie i światu zwracamy się do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej oraz Twoje, abyśmy potrafili bezgranicznie zawierzyć się woli Bożej. Tradycja przypisuje Ci tekst Ślubów króla Jana Kazimierza i Stanów Rzeczypospolitej, który dotyczy okazywania czci Najświętszej Maryi Pannie jako Królowej Korony Polskiej i poprawy warunków życia ludu. Potrzeba nam dzisiaj Twojego dojrzałego spojrzenia na wszystkie sprawy naszej Ojczyzny. W duchu zawierzenia wraz z Maryją i Tobą prosimy Boga o potrzebne łaski dla osób sprawujących władzę, by pełniły obowiązki w poczuciu odpowiedzialności za powierzoną im wspólnotę i świat. Prosimy, by Duch Święty ogarnął ich swoją mocą i umacniał wiarę.
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu 

 

Pieśni

/wybór pochodzi z dostępnych śpiewników liturgicznych i religijnych/

Andrzeju święty, wielki nasz Patronie.

 1. Andrzeju święty, wielki nasz Patronie, miłość ku Tobie w sercach naszych plonie. Bo broniąc mężnie wiary, którąś głosił, niwy Polesia krwią męczeńską zrosił.
 2. Tyś cudem wskazał przyszłe Polski losy, dalej naród w niebo słał błagalne głosy. Dziś, gdy proroctwo pełni się dosłownie, naród Ci składa swe hołdy wymowne.
 3. Polska się cała dziś modli do Ciebie, bądźże rzecznikiem Bobolo nam w niebie. Przed tronem Boga, u stóp naszej Pani, byśmy wciąż trwali w niebie niezachwiani.

Andrzejowi dziś Boboli.

 1. Andrzejowi dziś Boboli nasza miłość, nasz pieśń. Wszak On świętym z polskiej roli, więc Mu za to nasza cześć.
 2. Polski kapłan Jezusowy, co za wiarę życie dał. Ideałem ciągle nowym i Patronem nam się stał.
 3. Dziś nam wzoru Jego trzeba, jak dochować życia praw. W znojnym trudzie o kęs chleba, nie zapomnieć Bożych spraw.
 4. Chrystusowy duszochwacie /bohaterze/, Polskę do Jezusa wiedź. Ze złem w walce pomóż braciom, swoim nam przykładem świeć.
 5. Ty w zakonie Jezuitów, swych następców godnych daj. Bądź Polesia nowym świtem, Chrystusowi wróć ten kraj.
 6. Niechże Twoja krew męczeńska, żar modlitwy, pracy trud. Wróci wiarę w mury Pińska, Bogu, Białoruski lud.
 7. O Andrzeju! ze Śnietnicy, bobolański wierny lud, podejmuje trud odnowy, chce dziedzicem być Twych cnót.
 8. Duchu Święty, dziś prosimy. Daj dar rady, serca ład. Niechaj braciom przybliżymy, Chrystusowi lepszy świat.

Hymn do św. Andrzeja Boboli. (na melodię Serdeczna Matko)

 1. Obrońco wiary, Pański Apostole – Błogosławiony Polski Męczenniku. Któremu na skroń sam Bóg aureolę – Włożył za trudy i męki bez liku.
  Ref.: Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą – Patronie Polski, Andrzeju Bobolo!
 2. Tyś niebu życie swe poświęcił całe – Zwracając dusze do prawdziwej wiary. Wszędzieś gorliwie szerzył Bożą chwałę – Gotów na wszelkie dla Boga ofiary.
  Ref.: Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą – Patronie Polski, Andrzeju Bobolo!
 3. Okrutne razy, męki i cierpienia – Zniosłeś w najwyższej ducha cierpliwości. Stałeś się dla nas wzorem poświęcenia, – Wzorem – dla Boga i bliźnich miłości;
  Ref.: Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą – Patronie Polski, Andrzeju Bobolo!
 4. Teraz za nami, orędujesz w niebie, – Byśmy w twe ślady wszyscy wstępowali. Byśmy za przykład biorąc sobie Ciebie, – Boga i Polskę z całych sił kochali.
  Ref.: Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą – Patronie Polski, Andrzeju Bobolo!

Kościele święty, powstań i śpiewaj.

 1. Kościele święty, powstań i śpiewaj pieśń dziękczynienia i chwały. Oto nasz Bóg, Pan i Ojciec, w męczeństwie świętego Andrzeja, objawia nam moc miłosierdzia. Alleluja, Alleluja.
  Ref.: Panie, Boże nasz, Panie Boże nasz. Ty zwyciężyłeś nienawiść. Umocnij swój Kościół męczeństwem swego sługi, abyśmy doszli do jedności wiary i miłości. Alleluja. Alleluja.
 2. Kościele święty, powstań i śpiewaj, radosny hymn dziękczynienia. Oto nasz Pan Jezus Chrystus, co w śmierci świętego Andrzeja, objawić nam zechciał moc wiary. Alleluja, Alleluja.
  Ref.: Panie, Boże nasz..
 3. Kościele święty, powstań i śpiewaj, w pokorze serca się wesel. Oto Duch Prawdy i Mocy w świętości i męce Andrzeja, objawia nam siłę miłości. Alleuja, Alleuja.
  Ref.: Panie, Boże nasz…

Męczenniku nieugięty.

 1. Męczenniku nieugięty, nasz wielki Patronie. Chcemy złożyć nasze troski, w święte Twoje dłonie.
  Ref.: Tylko Ty, Tylko Ty wiesz, co Polskę boli. Tylko Ty, tylko Ty, święty Andrzeju Bobolo.
 2. Za Ojczyznę ukochaną, Ty się wstawiasz w niebie. Bóg zaś pomny za Twą wierność, wysłuchuje Ciebie.
  Ref.: Tylko Ty…
 3. Spojrzyj z nieba dziś łaskawie, na Twój Kraj znękany. Tyś męczennik, Ty szczególnie będziesz wysłuchany.
  Ref.: Tylko Ty…

O Andrzeju nasz Patronie.

 1. O Andrzeju nasz Patronie, Bóg Cię wstawił w świętych gronie, a męczeństwa darząc trud, nad Twym ciałem spełnia cud.
 2. Nich nas Bóg u Twych ołtarzy, błagających łaska darzy. Skąd płomienny wiary zew, śle męczeńska Twoja krew.
 3. Okrutne razy męki i cierpienia, znosiłeś w największej ducha cierpliwości. Stałeś się dla nas wzorem poświecenia, przykładem Bożej i bliźnich miłości.
 4. Teraz za nami orędujesz w niebie, byśmy w Twe ślady wiernie wstępowali. Byśmy za przykład wielki biorąc Ciebie, Boga i Polskę z całych sił kochali.

Obrońco wiary, sławny Apostole.

 1. Obrońco wiary, sławny Apostole, nieustraszony Polski męczenniku. Tobie Bóg włożył na skroń aureolę, za Twoje trudy i męki bez liku.
  Ref.: Patronie Polski, Andrzeju Bobolo, ucz nas przez życie iść za Bożą wolą.
 2. Ty poświeciłeś Bogu życie całe, prowadząc dusze do prawdziwej wiary. Wszędze-ś gorliwie dbał o Boga chwałę, gotów na wszelkie prace i ofiary.
  Ref.: Patronie Polski…
 3. Teraz za nami orędujesz w niebie, byśmy w Twe ślady wiernie wstępowali. A w życiu swoim, biorąc przykład z Ciebie, Boga i bliźnich z całych sil kochali.
  Ref.: Patronie Polski…

Ojcze Andrzeju.

 1. Twoje usta nie powiedzą więcej nic, słowem Boga w Twoich ustach będzie cisza. Taka cisza, co utuli każdy krzyk i oczyści z nienawiści serc granice.
  Ref.: Ojcze Andrzeju daj poznać nam drogi miłości Chrystusa. Ukryj nas w głębi Twych krwawych ran i naucz nas winy odpuszczać. Ojcze Andrzeju daj taki dzień, bu pośród dróg Twojej ziemi, serc naszych suchy i pusty step nadzieją się zazielenił.
 1. Twoje dłonie nie uniosą Bożej Krwi, Twoje pale nie poczują Jego ciała. W Twojej śmierci Bóg do wszystkich zechciał przyjść, by nauczyć nas miłości co wyzwala.
  Ref.: Ojcze Andrzeju …
 2. Twoje oczy mogą widzieć tylko noc, taką ciemność, co przesłania czas komunii. Lecz w ciemności tej powstaje taka moc, co w braterstwie chce zjednoczyć wszystkich ludzi.
  Ref.: Ojcze Andrzeju…

Patronie święty Andrzeju Bobolo.

 1. Patronie święty, Andrzeju Bobolo, stałości w wierze naucz swych rodaków. Umocnij siłą bohaterstwa Twego w dwutysiąclecie darzących Polaków.
 2. Tyś za swym Mistrzem modlił się w cierpieniu, za wrogów wiary, by Kościół kochali. Żeby Maryja do ojca świętego przyprowadziła tych, co są w oddali.
 3. Patronie święty, Andrzeju Bobolo, stałości w wierze naucz swych rodaków. Umocnij siłą bohaterstwa Twego w dwutysiąclecie darzących Polaków.

Przepowiedziałeś powszechny bój świata.

 1. Przepowiedziałeś powszechny bój świata, i triumf Polski nad długą niewolą. A słów Twych prawdę potwierdziły lata, wielki Bobolo, wielki Bobolo.
 2. O, kiedyż druga Twoja obietnica, zniszczona słońcem przed nami rozpłynie. Kiedy ujrzymy Ciebie Męczennika, naszym Patronem, naszym Patronem.
 3. Zjaw Męczenniku moc Twojej przyczyny, wszak liczne nasze wzywają Cię nędze. Nad łan krwią Twoją zroszonej krainy, zstąp w potędze, zstąp w potędze.
 4. Niech za Patrona swego nasze ziemie, rychło Cie wezwą Męczenniku Boży. Błyśnij nad Polska w chwały diademie, za cudów zorzy, za cudów zorzy.

Święty Andrzeju Bobolo, naszej Ojczyzny Patronie.

 1. Święty Andrzeju Bobolo, naszej Ojczyzny Patronie, dany z Chrystusa nam woli, byś nas prowadził i bronił. Chcemy za Twoim przykładem, stać się zaczynem i solą, Bogu na chwałę wciąż składać, wszystko, co cieszy i boli.
 2. Wymódl nam dzisiaj Andrzeju, wiarę, by nigdy nie gasła, ewangeliczna nadzieję, miłość, co zmienia się w hasło. Naucz nas potem Andrzeju, wiarę przekuwać w znak Boga, dawać słabnącym nadzieję, prostą miłości iść drogą.
 3. Nasza modlitwa śpiewana, za Twa Andrzeju przyczyną, klęknie w zachwycie przed Panem, glos jej już w niebie nie zginie. Chrystus nam będzie znajomy, obłok i cień rozpostarty, jemu i serca i domy, będą na oścież otwarte.

Święty Andrzeju już od trzech wieków.

 1. Święty Andrzeju już od trzech wieków, w Pińsku, Połocku, w Rzymie, w Warszawie; czcimy cię wiernie, boś nam przyrzekał, że jesteś z nami w dniach klęski i sławy. Dwie dziś niesiemy prośby serc wielu, abyś je złożył w dłonie Maryi: za Jej przyczyną u Zbawiciela, spłomień w nas wiarę; miłość rozwijaj.
 2. Jezus nam Ciebie, święty Andrzeju, dał za Patrona i Przewodnika. Wzmacniaj w nas wiarę, kiedy maleje, ożyw w nas wiarę kiedy zanika. Niech ona w życiu siłą się stanie, zdolna przełamać wszelkie trudności. Niechaj dziecięco Bogu oddana, mocą nasyci cały nasz Kościół.
 3. Módl się za nami święty Andrzeju, niechaj w ojczystych wioskach i miastach, Jezus miłości ziarna zasieje, które na żniwo wciąż będą wzrastać. Miłość do Ojca, miłość do ludzi, serca wierzącym niech rozpromienia. Tych, co są senni, głos Twój niech budzi, a czuwających w Boży lud zamienia.

Święty Andrzeju, miłośniku krzyża.

 1. Święty Andrzeju, miłośniku krzyża, słów Chrystusowych mocą zapalony. Zastawiasz sieci, by z Mistrzem podążać, tam, gdzie słów prawdy czekał lud stęskniony.
  Ref.: Do serca swego przytuliłeś krzyż, jak kiedyś Chrystus i Zbawiciel nasz. Ciesz się Kościele Chrystusowy, ciesz, bo Cię ozdobił krwi męczeńskiej blask.
 2. Ty nad jeziorem usłyszałeś słowa, które głęboko wpadły w Twoje serce. Sam Chrystus Ciebie w grono swe powołał, by drzewo krzyż dotknęło Twe serce.
  Ref.: Do serca swego przytuliłeś krzyż…

Święty Andrzeju, wielki nasz patronie.

 1. Święty Andrzeju, wielki nasz patronie, oto kraj cały swe błagalne dłonie, wznosi ku Tobie w dzisiejszej potrzebie: O wstawiennictwo wielkie prosząc Ciebie.
  Ref.: Błogosławiony Andrzeju Bobolo, wzrusz się narodu Twego straszoną dolą. Ku Tobie modły i łzy nasze płyną, zlituj się zlituj nad Polską krainą.
 2. Błogosławiony polski męczenniku, z płaczów tłumionych, w strasznym armat ryku. Z łun pożarowych, z jęków, piekła bitwy, usłysz gorące do Ciebie modlitwy!
  Ref.: Błogosławiony Andrzeju Bobolo…
 3. Ty któryś ongi w proroczym widzeniu, mówił rodakom o Polski wskrzeszeniu. I któryś wieszczbę tę potwierdził cudem: Roztocz opiekę nad tym biednym ludem.
  Ref.: Błogosławiony Andrzeju Bobolo…
 4. Szczędź jego mienie, i pola, i strzechy, i daj mu dożyć tej wielkiej pociechy, że ujrzy gwiazdę wolności wspaniałą: Całą ojczyznę ujrzy zmartwychwstałą.
  Ref.: Błogosławiony Andrzeju Bobolo…
 5. Daj narodowi wielką moc wytrwania, w ciężkiej tej dobie, by w dniu zmartwychwstania, był na sumieniu czysty, godny chwały: I na wsze czasy uproś pokój stały.
  Ref.: Błogosławiony Andrzeju Bobolo…
 6. Daj miłość, zgodę, świętą ojców wiarę. Wyniszcz w nas wszystkie polskie wady stare. W każdej Twojego narodu potrzebie, bądź pośrednikiem i obrońcą w Niebie.
  Ref.: Błogosławiony Andrzeju Bobolo…

Święty Andrzeju, znaku Chrystusowy.

 1. Święty Andrzeju, znaku Chrystusowy, znaku czytelny wczoraj, dzisiaj, wciąż. Daj nam od Pana Boży dar odnowy i z Nim na co dzień wierną służbę zwiąż.
  Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się niech wiara w nas jak znak zapłonie. Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się niech wiara w nas jak znak zapłonie.
 2. Święty Andrzeju, życie Apostola n na szarym, zwykłym odegrałeś tle. Jesteś nam głosem, który zawsze woła, że to jest ważne, co Bóg swoim śle.
  Święty Andrzeju niech nasza nadzieja, zamiarów Bożych plany w nas zasieje. Święty Andrzeju niech nasza nadzieja, zamiarów Bożych plany w nas zasieje.
 3. Bóg dziś przed oczy stawia nam Twą postać, z wileńskich ambon i poleskich łąk. Twoja to miłość uczy nas jak sprostać miłości ludzi po najdalszy krąg.
  Święty Andrzeju w tej wszystkich miłości, niech rośni polski i tarnowski Kościół. Święty Andrzeju w tej wszystkich miłości, niech rośni polski i tarnowski Kościół.

U trumny św. Andrzeja Boboli.

 1. Legł Bobola u stóp krzyża jako kolos wśród krwawych żniw. Zmiłowania dzień się zbliża, do ojczystych naszych niw. Przez zgon jego, padł jak cudem porażony Polski wróg. I na zawsze z naszym ludem, już Bobolę złączył Bóg.
 2. Trumny Jego Orzeł Biały, strzeże ostrzem swoich szpon. A Pan wzniósł Go na wspaniały, z serc oddany Jemu tron. O zniszczenia ciała strzeże, święte zwłoki cudów cud. Na znak, aby w Bożej wierze, wraz z nim dotrwał polski lud.
 3. W zmartwychwstania zorzy złotej, im ię Jego w Polsce lśni. Przezeń z krwawej nas golgoty, Bóg wprowadził w lepsze dni. Trwaj w modlitwie wierny ludu, u Boboli świętych zwłok. Od tej trumny mocą cudu, do zwycięstwa tylko krok.

Witaj Ojcze ukochany, co niebiosów zdobisz chór.

 1. Witaj Ojcze ukochany, co niebiosów zdobisz chór. Tyś od Boga nam jest dany, Tyś świętości dla nas wzór. Święty Andrzeju z tronu chwały, promień pociechy Polsce rzuć. Ciebie dziś wzywa naród cały, litosne oczy ku nam zwróć. O rozstaw swoja straż na cały świat, na cały kraj, na każdy gród, i na dom nasz.

Witaj święty Męczenniku.

 1. Witaj święty Męczenniku, coś za wiarę życie dał. I wśród srogich mąk bez liku, przy Chrystusie wiernie stał.
  Pobłogosław twoje dzieci, miej w opiece polski kraj. Prowadź w nowe tysiąclecie, przy Chrystusie wytrwać daj.
 2. Dusz miłością ożywiony, Tyś im światło wiary niósł. By słów Bożych siew rzucony, w sercach przyjął się i rósł.
  Spójrz i na nas, twoje dzieci, gdy nas nęka życia trud, niech nam światło wiary świeci, uproś nam wytrwania cud.

W pracy dla Boga i dusz zbawienia.

 1. W pracy dla Boga i dusz zbawienia, Apostoł Pińska Andrzej Bobola. Nie znał ni lęku, ani znużenia, obchodząc wioski, lasy i pola. Ucząc lud wiary, do Boga zwracał, i do Kościoła dusze zbłąkane. A własne życie w cnoty wzbogacił, chcąc męczennikiem zostać przed Panem.
 2. Potem schwytany przez wrogów wiary, bity i kłuty, krajany w pasy. Dokonał wielkiej życia ofiary, dla sprawy Boga po wieczne czasy. Przyrzekł, że będzie Polski Patronem, więc jest nim święty męczennik właśnie. Jak dał świadectwo wierze swym zgonem, tak cześć dla Niego w Polsce nie zgaśnie.

Wyznawco wielki.

 1. Wyznawco wielki, złączon tak żywo, własnym męczeństwem z Polski niedolą! Ojczyznę naszą, ręką życzliwą, wspieraj Bobolo, wspieraj Bobolo.
 2. Niechaj nam krew Twa, hojnie przelana, wyjedna względy Bożego Syna. I niech nas Jemu każda twa rana, wciąż przypomina.
 3. Pochodnio wiary, co jasno płonie, obrońco Krzyża, czcicielu Maryi. Ku Tobie korne podnosim dłonie, z naszej Kalwarji, z naszej Kalwarji.
 4. Boś Ty krew nasza, kość z naszych kości. W Tobie duch polski pełen ofiary. Aż się do niebios wzniósł wysokości, na skrzydłach wiary.
 5. Niegdyś tę Polskę, coś jej ozdobą, Macierzą świętych nazwano w świecie. Jakże się ona dziś chlubi Tobą, żeś Ty jej dziecię.
 6. O synu Polski, o jej Patronie. Do stóp się Twoich ścielem ze łzami. Ty, co w męczeńskiej świecisz koronie, Módl się za nami.

Wznieście Mu ołtarz.

 1. Wznieście Mu ołtarz, taka niebios wola! Zastępca wyrzekł Chrystusa na ziemi. Wznieście doń modły, bo w niebie Bobola, w męczeńskim wieńcu z wszystkimi świętymi. O drogi ziomku, między niebianami: Wstaw się, Andrzeju Bobolo za nami.
 2. Gdzie duma, upór, nasienie niezgody, rzuciła między jednej matki dzieci, I z bratem brata, z zagrodą zagrody, waśni i w sercach straszną wojnę wznieca, Śpieszysz, Bobolo, do świętego boju, z wiarą, miłością i słowem pokoju.
 3. I kędy stawasz, jak ta błoga tęcza. Zaklinasz burzę, co się w piersiach sroży, Wiara i miłość, i pokój uwieńcza, każde Twe słowo, Apostole Boży. Tłumnie do dawnej prawdy lud się garnie, w jedną prawego Pasterza owczarnię.
 4. Zgrzytnęło piekło, gdy tyle zdobyczy, Twa mu wydziera gorliwość Bobolo. Wypuszcza hordy rozjuszonej dziczy, mieczem i ogniem polskie niszczą pola. Jedna okrutna w rozpaczy nadzieja, zyskać lub zgładzić mężnego Andrzeja.
 5. Próżno postrachem i groźbą Cie kuszą, palą, kaleczą, męczą i katują. Niepokalaną zwyciężasz ich duszą. Życie Ci wydrą, z wiary nie wyzują. Krew lejąc wołasz, stałości ofiara; jeden Bóg, Kościół, jedna tylko wiara.
 6. Wierny Kościoła, wierny syn Ojczyzny. Padłeś, a niebo zbrojami promieni. I cudów chwałą otacza swe blizny. Błogosławionym dziś Cię Kościół mieni. Zienia Twa błoga zbolała niedolą: Przyczyń się synu za matką, Bobolo!
 7. I my krew Twoja i kość z Twoich kości. Wznosim do Ciebie i serca i dłonie. Patrz, z tych odwiecznej przybytków światłości, nam serce w bólu, we łzach oko tonie. W naszym ucisku, niedoli, potrzebie. Bądź nam Bobolo opiekunem w niebie.
 8. A chociaż wszystko, co na tym padole, nikłe, odmienny los zniszczy, obali. O Męczenniku! O nasz Apostole, niech Twa opieka wiarę nam ocali! O przez Twe Meki, przez Twe święte blizny, broń wiary, drogiej, po Tobie spuścizny.